Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 28.11.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 6 zastupitelů
                      7 občanů 2 hosté

Program:
 1. Územní plán
 2. Změna rozpočtu - 4. rozpočtové opatření
 1. SStarosta přivítal firmu Drupos Projekt, která zpracovává územní plán. Předal slovo p. Dobiášovi, který zastupitelstvo seznámil s řešením územního plánu. Proti navrženému plánu vznesl pan Kubát 5 přípomínek:
  1) Vytvoření jednotné vodní plochy. Zámitka byla zamítnuta. V navrhované ploe se může více vodních ploch.
  Pan Kubát nesouhlasí s vytvořením biokoridoru. Námitka byla zamítnuta.
  3) P. Kubát chce změnu plochy P2 (výrobní plocha) na kategorii, krajiné zemědělské plochy. Námitce se nevyhovuje.
  4) P. Kubát požaduje změnu plochy P3 - zeleň na plochu smýšených obytných. Námitce se vyhovuje.
  5) P. Kubát požaduje změnu PK 593 (účelová komunikace) na komunikace soukromá a ÚP nestanovuje kategorii.
  Zastupitelstvo odsouhlasilo s řešením námitek. Zastupitelstvo odsouhlasilo navrhovaný územní plán.
 2. 4. změna rozpočtu z důvodu příjmu dotací.
  Dotace na rekonstrukci hasičské zbrojnice
  Dotace na volby
  Navýšení příjmu o 268 300 Kč
  Navýšení výdajů o 268 700 Kč
  Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu rozpočtu

 3. Diskuse:
  Starosta seznámil občany s plánem opravy střechy nad prodejnou.
  Pokladník navrhuje zvýšení limitu pokladny z 2 000 na 10 000 Kč - odsouhlaseno zastupitelstvem

Zapsal