Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 21.12.2007 v kanceláři OÚ

Přítomni: 6 zastupitelů
                      3 občané

Program:
 1. Jmenování inventurní komise
 2. Úprava rozpočtu
 3. Rozpočtový výhled do roku 2011
 4. Změna zřizovací listiny na knihovnu
 5. Rozpočtové provizorium roku 2008
 6. Pronájem prodejny
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin.
 1. Starosta jmenoval inventurní komisi pro inventury roku 2007 ve složení Josef Horní, Jiří Rezek a Josef Sviták ml.
 2. V rozpočtu navrhla hospodářka zvýšit příjmy i výdaje o 66 000 Kč. Rozpočet zůstává vyrovnaný. Zastupitelstvo obce s návrhem souhlasí bez výhrad.
 3. Hospodářka obce seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým výhledem obce do roku 2011. Zatupitelstvo s výhledem souhlasilo.
 4. Na doporučení auditora byla změněna zřizovací listina Obecní knihovny v Druhanově. Zastupitelstvo obce se změnami souhlasí.
 5. Rozpočtové provizorium přednesla hospodářka obce Eva Dvořáková. Návrh vychází ze skutečnosti roku 2007. Připravené provizorium je sestaveno na základě konceptu rozpočtu pro rok 2008.
  Příjmy ve výši 1 232 300 Kč
  Výdaje 1 842 00 Kč
  Celkové příjmy budou vyšší o zůstatek roku 2007 609 700 Kč. Na straně příjmů bude celkem 1 842 000 Kč. Zastupitelstvo obce Druhanov s návrhem tohoto rozpočtového provizoria souhlasí bez výhrad.
 6. O pronájem prodejny projevily zájem paní Lucie Jelínková a Jaroslava Svitáková. Obě byly na jednání zastupitelstva přítomné. Paní Jaroslava Svitáková od svého záměru ustoupila. Prodejna bude proto pronajata paní Jelínkové. Smlouva bude sepsána po nabytí prodejny do majetku obce.

Zapsal Horní