Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 26.11.1999 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva
                      2 občané

Program:
  1. Vybavení obecního úřadu výpočetní technikou.
  2. Projednání kalkulací neinvestičních nákladů v ZŠ Světlá nad Sázavou.
  1. Zástupce firmy Autocont nabídl obci varianty na vybavení obce výpočetní technikou. Po diskusi zastupitelstvo rozhodlo příslušnou technikou OÚ vybavit. Pro vybavení hlasovalo 5 zastupitelů.Pro omezení finančních možností zastupitelstvo rozhodlo požádat Okr. úřad o finanční dotaci na vybavení obce výpočetní technikou.
  2. Starosta obce seznámil zastupitelstvo s náklady na provoz ZŠ ve Světlé . Sázavou a přepočtu na jednotlivé obce z kterých dochází děti do školy. Z předložených údajů nelze zjistit proč došlo ke stoprocentnímu navýšení neinvestičních nákladů proti roku 1997/98.

Zapsal Vladyka