Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 30.12.2003 v 19  hodin v kanceláři OÚ.

Přítomni: 4 členové obecního zastupitelstva
                      2 občané

Program:
  1. Informace k rekonstrukci obecní budovy.
  2. Změna v rozpočtu, rozpočtové provizorium 2004.
  3. Jmenování inventurní komise.
  4. Diskuse
  1. Starosta obce informoval o stavu v rekonstrukci obecní budovy. První část již byla dokončena a je užívána. Proběhla zde již vánoční besídka, turnaj v mariáši a je připravován silvestrovský turnaj ve stolním tenisu. Na jaře bude zahájena další část - rekonstrukce kanceláře OÚ a místní knihovny.
  2. Se změnou rozpočtu seznámila hospodářka Eva Dvořáková. Na straně příjmů se rozpočet zvyšuje o 150 000 Kč dotace na rekonstrukci, 2 000 Kč dotace na lesy a 60 000 Kč dar od firmy RALCO. S vyššími příjmy se zvyšují i výdaje a rozpočet zůstává vyrovnaný. Zastupitelstvo se změnou souhlasí. Zároveň zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2004. Zastupitelstvo dále schvaluje dodatek k oběhu účetních dokladů.
  3. Starosta navrhl složení inventurní komise obecního majetku: Vladyka Jan, Rezek Jiří st., Sviták Josef ml.  Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.

Zapsal Horní