Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 29.12.2010 v kanceláři obecního úřadu.

Přítomni:  6 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. Pátá změna rozpočtu
  2. Návrh rozpočtového provizoria
  3. Rozpočtový výhled na roky 2012-14
  4. Jmenování inventurní komise
  5. Diskuse
Schůzi zahájil starosta v 19 hodin.

ad 1.
S návrhem seznámila hospodářka Eva Dvořáková. na straně výdajů dochází k navýšení o 92 000 Kč, příjmy se snižují o 57 400 Kč. největší propad je v dani z příjmu právnických osob. Navýšení výdajů je hlavně na rekonstrukci prodejny.
Zastupitelstvo se změnami souhlasilo bez výhrad.

ad 2.
Návrh provizoria vychází ze skutečnosti roku 2010. Na straně příjmů 1 167 300 Kč. Na straně výdajů také 1 167 300 Kč. navrhovaný rozpočet je vyrovnaný.
Navržené provizorium zastupitelstvo schválilo bez výhrad.

ad 3.
Hospodářka zastupitelstvo seznámila s rozpočtovým výhledem na roky 2012-2014. .
Zastupitelstvo s výhledem souhlasilo.

ad 4.
Komisi jmenoval starosta. Komise bude pracovat ve složení: Josef Horní - předseda,  Josef Sviták ml. a Jiří Rezek - členové. Inventura bude provedena dle stavu ke dni 31.12.2010

ad 5.
Starosta seznámil zastupitelstvo se záměrem převodu pozemků. Seznámil s umístěním a parcelními čísly pozemků. jedná se o pozemky č. 303/4, 303/5, 303/6, 359/2, 360, 361/6, 369/2, 369/3, 372, 373/7, a stavební parcela č. 99 v katastru území Druhanov.
Zastupitelé souhlasili s bezúplatným převodem výše uvedených pozemků na obec Druhanov. Převodu pozemků bude předcházet výpůjčka. I s tímto záměrem zastupitelé souhlasili bez výhrad.
Zapsal: Horní