Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 31.10.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      1 občan

Program:
  1. 3. změna rozpočtu na rok 2008
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin.
  1. Starosta předal slovo hospodářce Evě Dvořákové. V souvislosti s volbou do krajského zastupitelstva dostala obec dotaci na jejich zajištění. Proto hospodářka navrhuje tuto změnu rozpočtu:
    na straně příjmů i výdajů 23 800 Kč. Dotace na volby činila 20 000Kč. Zbylá částka byla dotace na PO. Zastupitelstvo s navrženou změnou souhlasilo bez výhrad

  2. Starosta informoval zastupitelstvo se záměrem požádat o možnost provádět na OÚ ověřování dokladů. Zastupitelstvo s tímto záměrem souhlasilo.

Zapsal Horní