Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 5.11.1999 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva
                      3 občané

Program:
 1. Plnění investičních a ostatních akcí v obci.
 2. Finanční hospodaření za uplynulou část roku, příprava rozpočtu na rok 2000, schválení výsledku finanční kontroly.
 3. Prodej obecních pozemků.
 4. Schválení přijetí bezúplatného převodu státních pozemků.
 5. Různé
 1. Starosta a hospodářka informovali zastupitelstvo o plnění investičních a ostatních akcí v obci. Všechny akce byly splněny.
  Usnesení:
  - pro OÚ provést stavební ohlášení oprav místních komunikací - zodpovídá Moravec M.
  - provést zástavu za dotaci na výstavbu rodinných domků vhodným pozemkem - zodpovídá Dvořáková
  - na příští sobotu zajistit návoz štěrku na místní komunikaci u nové výstavby - zodpovídá Vladyka
 2. Hospodářka informovala o plnění rozpočtu za uplynulou část roku a výsledcích kontroly provedené finančním referátem Okr.Ú
  Usnesení:
  - v měsíci prosinci provést úpravu rozpočtu na skutečné čerpání (překročené školství) - zodpovídá Dvořáková
  - odstranit závady zjištěné kontrolou - zodpovídá Dvořáková
  - zastupitelstvo schválilo výsledky kontroly
 3. Starosta seznámil zastupitelstvo se žádostí koupit obecní pozemek za "Horníkovým lesem". Žadatel František Rezek Světlá nad Sázavou.
  Po diskusi vyzval starosta ke hlasování. Pro prodej hlasovali 2 zastupitelé, proti byli 3, 2 se zdrželi hlasování. Prodej nebyl schválen.
 4. Místostarosta seznámil zastupitelstvo se záměrem obce získat od státu pozemky pro veřejně prospěšné stavby. Jedná se o pozemky "Pod vsí". Po diskusi zastupitelstvo vyjádřilo souhlas s přijetím těchto pozemků do majetku obce.
 5. Starosta seznámil zastupitelstvo s dopisem přednosty Okr.Ú, kde byl OÚ kritizován, že nezasílá zápisy z jednání obecního zastupitelstva.
  Usnesení: po schůzi zasílat zápisy - zodpovídá místostarosta obce.
 6. Zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo aby bylo 400.000,- Kč uloženo na termínovaný vklad u K.B.
  Zastupitelstvo odsouhlasilo nákup plynového ohřívače v částce 4.000,- Kč.
  Po připomínce p. Vlčka se zastupitelstvo zaobíralo stavem v požární prevenci.
  Usnesení: provést kontrolu hydrantů a případné jejich opravy - odpovídá Vlček a Rezek

Zapsal Vladyka