Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 30.12.2004  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 5 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. Předpokládaný výsledek hospodaření.
  2. Změna rozpočtu na rok 2004 - 3.změna.
  3. Rozpočtové provizorium na rok 2005
  4. Jmenování inventarizační komise.
Schůzi zahájil starosta obce Miloslav Moravec v 19 hodin. Přivítal přítomné a předal slovo hospodářce Evě Dvořákové.
  1. Hospodářka seznámila zastupitele a občany se stavem na účtech obce. Ke konci roku 2004 nastaly menší problémy s financováním způsobené větším objemem prací na rekonstrukci obecní budovy než bylo původně plánováno. Obec se s touto situací vyrovnala.
  2. Vzhledem ke zvýšeným výdajům rekonstrukce byl proveden převod částky 80 tisíc Kč z hospodářského účtu na běžnou činnost, kde byla tato částka rozpočtována. Dále byly na straně příjmů přijaty tyto částky - prodej pozemků 171 000 Kč, přijaté dotace (volby) 30 000 Kč a byly vyšší příjmy od finančního úřadu. Celkově došlo ke zvýšení příjmů o 425 000 Kč. Stejná částka byla dána na stranu výdajů. Větší část výdajů byla směrována na rekonstrukci obecní budovy - 391 000 Kč. Zastupitelstvo s výše uvedenými změnami souhlasí bez výhrad.
  3. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2005. Na straně příjmů i výdajů je částka 1 245 000 Kč. Předpokládá se vyrovnané hospodaření.
  4. Starosta navrhl složení inventurní komise obecního majetku: Vladyka Jan, Rezek Jiří st., Sviták Josef ml.  Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
Starosta poděkoval zastupitelům i občanům za práci i pomoc při organizaci rekonstrukce v roce 2004 a popřál všem vše nejlepší v roce 2005.

Zapsal Horní