Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 10.10. 2003  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 6 zastupitelů
                      12 občanů

Program:
 1. Stav rekonstrukce obecní budovy
 2. Informace o hospodaření
 3. Změny rozpočtu
 4. Prodej obecních pozemků.
 5. Diskuse.
 1. Schůzi zahájil starosta obce Miloslav Moravec v 1915 hodin. Seznámil s programem a stavem rekonstrukce. Výhled dod konce roku je, že do konce měsíce října bude ukončena úprava WC. Začátkem listopadu bude namontováno okno a stavba uzavřena. Zítra bude brigáda.
 2. Ke konci září bylo na stavbu utraceno 418 000 Kč. Informaci uvedla hospodářka Eva Dvořáková. Dále seznámila schůzi s výsledkem přezkoumání hospodaření za rok 2002. Výsledek bez závad. Všichni s výsledkem auditu souhlasí. Zároveň zastupitelstvo souhlasí s výsledkem hospodaření za rok 2002.
 3. Celkové zvýšení příjmů o 124 000 Kč, o stejnou částku se zvyšují i výdaje. Zastupitelstvo se změnou souhlasí.
 4. Pan Vlček požádal o prodej pozemku č. 508/2 o výměře 888 m2. Zastupitelstvo s prodejem souhlasí.
 5. - starosta Moravec - pan Hurský jednal o odstranění nebezpečí přívalové vody, která mu při velkém dešti vytápí sklepy. Manželé Dvořákovi zakoupili pozemek za novými parcelami. Je třeba vyřešit povolení inženýrských sítí a výstavbu tak, aby nebránila případnému rozšíření v budoucnu. Bylo navrženo dát vypracovat studii na řešení problému s povrchovou vodou i případné rozšíření výstavby. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
  - pan Rezek Jiří oznámil, že manželé Paštikovi odstupují od parcely, kterou měli zamluvenou.
  - vstoupení do svazku mikroregion Světelsko. Zastupitelstvo se vstupem do svazku souhlasí.
  - pan Vladyka upozornil na vydání územního rozhodnutí na 3 parcely. Bylo odpovězeno, že rozhodnutí už bylo vydáno.
  - paní Smržová vznesla dotaz na vznesení situace na nové silnici. Navrhuje označit silnici značkou obytná zóna. Obec značky nakoupí. Zastupitelstvo s řešením souhlasí.
  - pan Moravec navrhl prodloužit rybník směrem do louky asi o 6 m. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.

Zapsal Horní