Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 6.11.2010 v kanceláři obce.

Přítomni:  5 zastupitelů
                      4 občané

Program:
  1. Změna rozpočtu
  2. Schválení oběhu účetních dokladů
  3. Směrnice o finanční kontrole
  4. Schválení platů zastupitelů
  5. Schválení věcného břemene
  6. Diskuse

ad 1.
4. změna rozpočtu
Nutné navýšit rozpočet o 59900  Kč na straně příjmů a o 469300 Kč na straně výdajů.
Zastupitelstvo s navrženými změnami souhlasilo bez výhrad.

ad 2.
Schválení oběhu účetních dokladů.
S finančními prostředky mohou disponovat:
  1. starosta obce Miloslav Moravec
  2. hospodářka obce Eva Dvořáková
  3. místostarosta obce Tomáš Dvořák
  4. předseda finanční komise Ing. josef Horní
Právo disponovat s prostředky je vázáno vždy na dvojici z výše uvedených osob.
Zastupitelstvo oběh účetních dokladů schválilo bez výhrad.

ad 3.
Hospodářka obce zastupitelstvo seznámila se směrnicí o finanční kontrole.
Zastupitelstvo směrnici schválilo bez výhrad.

ad 4.
Starosta obce navrhuje ponechat platy na původní výši z minulého období - starosta 3159 Kč, místostarosta 2527 Kč, předsedové výborů 759 Kč.
Zastupitelé odměny schválili bez výhrad.

ad 5.
Zastupitelstvo schválilo věcné břemeno na konzolu a kabel se skříní SS300 umístěné na budově OÚ

ad 6.
Starosta obce přečetl žádost o finanční pomoc pro centrum zdravotně postižených. pan Horní navrhuje darovat 1500 Kč - schváleno.
Firma RALCO daruje peněžitý dar ve výši 10000 Kč na potřeby požární ochrany SDH Druhanov.
Firna EVOS Hydro zaslala nabídku na opravy místních komunikací s možností spolufinancování z evropských fondů. Zastupitelstvo odsouhlasilo vypracování předběžného projektu.
Pan starosta seznámil se situací s obecní prodejnou - předpoklad ukončení prodeje na začátku roku 2011.
Starosta obce seznámil zastupitelstvo s novým jednacím řádem. Zastupitelstvo jednací řád schválilo jednohlasněZapsal: Dvořák