Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 9.11.2007 v kanceláři OÚ

Přítomni: 6 zastupitelů
                      3 občané

Program:
 1. Připomínky pana Kubáta k územnímu plánu obce.
 2. Změna rozpočtu na rok 2007
 3. Diskuse
Starosta zahájil schůzi v 1915 hodin.
 1. Pan Vlastimil Kubát podal písemnou připomínku k územnímu plánu obce. Nesouhlasí s rozvržením území K01, Z09 a Z07.
  Starosta navrhl ponechat využití ploch K01 a Z09 tak, jak to bylo v návrhu územního plánu a plochu Z08 vypustit z územního plánu. Plochy K01 a Z09 jsou na pozemcích, které vlastní obce.
  Zastupitelstvo jednomyslně tento návrh odsouhlasilo.
 2. Druhá změna rozpočtu. Změnu navrhla paní Eva Dvořáková. Na straně příjmů i výdajů je třeba zvýšit částku o 40 000 Kč. Rozpočet zůstává vyrovnaný.
  Největším výdajem je navýšení na školství o 24 000 Kč.
  Zastupitelstvo s navrženou změnou souhlasí.
 3. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem řešení kanalizace v obci. Sdružení obcí bude žádat o evropské dotace. Lze získat až 90% dotace na výstavbu. Kanalizace by vedla přes Josefodol do čističky odpadních vod ve Světlé nad Sázavou.


 4. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl k prodeji nemovitost a pozemky po zemřelém Vladimíru Šimkovi.

Zapsal Horní