Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 3.9.1999 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 7 členů obecního zastupitelstva
                      2 občané

Program:
  1. Situace ve vodním hospodářství.
  2. Situace v odpadovém hospodářství.
  3. Dopracování urbanisticlé studie.
  1. Starosta obce informoval o problematice obecního vodovodu - zavzdušňování a nutnost vyčištění vodojemu. po diskusi bylo jednohlasně odsouhlaseno vyčištění vodojemu na 18.9.1999 a požádání Druposu H. Brod o vyřešení zavzdušňování obecního vodovodu - odpovídá starosta.
  2. Místostarosta obce informoval zastupitelstvo o stavu v odpadovém hospodářství. Navrhl aby se v měsíci říjnu provedl sběr nebezpečných odpadů, zakoupení kontejneru na plasty a přemístění kontejnerů na vhodnější místo.
  3. Místostarosta navrhl dopracovat urbanistickou studii v souvislosti s čističkou odpadních vod i o dočišťovací vodní nádrže na pozemcích pod obcí.
    Oba návrhy po diskusi zastupitelstvo odsouhlasilo jednohlasně.

Zapsal Vladyka