Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 29.12.1997 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      2 občané

Program:
  1. Zahájení.
  2. Změna rozpočtu na rok 1997.
  3. Informace o inženýrských sítích - schválení výběrového řízení.
  1. Schúzi zahájil starosta obce v 19 hodin.
  2. Návrh naa změnu rozpočtu přednesla hospodářka paní Dvořáková dle jednotlivých kapitol, jelikož se neuskutečnila akce budování IS. Zastupitelstvo po diskusi změny schválilo 6 hlasy.
  3. Starosta p. Moravec informoval členy se stavem bytové zástavby. Po diskusi zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na budování inženýrských sítí.

Zapsal Vladyka