Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 30.12. 2005  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 7 zastupitelů
                      1 občan

Program:
 1. Čtvrtá změna rozpočtu roku 2005
 2. Rozpočtový výhled na roky 2006 - 2008.
 3. Rozpočtové provizorium na rok 2006.
 4. Předpokládaný výsledek hospodaření roku 2005.
Starosta zahájil schůzi v 19 hodin a předal slovo hospodářce Evě Dvořákové.
 1. Změna rozpočtu byla navržena o částku 22 400 Kč na straně příjmů i výdajů. O tuto částku se zvyšují příjmy i výdaje. Rozpočet zůstává vyrovnaný. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
 2. Obec nemá v současné době žádné pohledávky ani závazky. Vzhledem k tomu, že nepředpokládáme větší změny v ekonomickém prostředí, očekáváme pro roky 2006 - 2008 celkové příjmy i výdaje na úrovni 1 200 000 Kč ročně. Z této částky tvoří asi 780 000 Kč ročně příjmy z finančního úřadu a 420 000 Kč příjmy z hospodářské činnosti. V HČ cca 350 000 Kč činí příjmy z lesa, zbytek drobné přímy od občanů (vodné, poplatky ze psů, správní poplatky aj.). Zastupitelstvo bere tento rozpočtový výhled na roky 2006 - 2008 na vědomí.
 3. Zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium dle připraveného rozpočtu pro rok 2006. Na straně příjmů i výdajů je částka 1 019 000 Kč. Předpokládá se vyrovnané hospodaření.
 4. Hospodářka seznámila s předpokládanými výsledky hospodaření roku 2005.
  Celkové příjmy: 1 715 000 Kč
  Celkové výdaje: 1 784 000 Kč
  Konečný zůstatek: 504 000 Kč
  Hospodářský výsledek z lesů činí 42 775,47 Kč. Tato částka bude celá převedena na běžnou činnost. (podrobnosti zde). Zastupitelstvo tuto informaci vzalo na vědomí.

Zapsal Horní