Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 15.10.2004  od 1900 hodin v kanceláři OÚ.

Přítomni: 7 zastupitelů
                      10 občanů

Program:
 1. Strav rekonstrukce obecní budovy
 2. Informace o hospodaření.
 3. Prodej pozemku
 4. Projednání auditu a kontroly placení zdravotního a sociálního pojištění
 5. Různé - kácení dřevin.
 6. Diskuse a závěr.
 1. Schůzi zahájil starosta Miloslav Moravec., seznámil se stavem rekonstrukce. Pro letošní rok zbývá dodělání podlahy v tělocvičně. Kancelář OÚ se přestěhuje do nové části až bude položeno lino - asi během tří týdnů. V letošním roce bylo prostavěno zatím 1 068 tisíc Kč. Na podlahu jsou tři nabídky v cenách od 150 tisíc až do 240 tisíc Kč. Starosta doporučuje vybrat firmu Jakeš - Česká Bělá. Zastupitelstvo souhlasí s návrhem.
 2. S hospodařením seznámila hospodářka Eva Dvořáková. K 12.10. máme 269 tisíc na hospodářském účtu a na běžné činnosti 273 tisíc Kč. Do konce roku budou platby za podlahu 150 tisíc Kč, školné 88 tisíc Kč a další drobnější platby např. tepelná izolace a palubky na strop v prvním patře.
 3. Žádost manželů Brabcových na pozemek cca 15 m2 (mezi Brabcovou parcelou a silnicí).  Zastupitelstvosouhlasí s prodejem části pozemku v poměru hlasů 3 pro 2 proti a 1 se zdržel hlasování. Zároveň zastupitelstvo jednomyslně odsouhlasilo, že část příspěvku na plynofikaci panu Brabcovi už nebude nikdy vrácena. Panu Brabcovi bylo navrhováno aby si vzal pozemek před domem celý a zárověň mu bude vrácena část příspěvku na plynofikaci. S tímto návrhem zásadně pan Brabec nesouhlasil. Část pozemku 246/27 si dá pan Brabec na své náklady vyměřit. V průběhu hlasování 1 zastupitel odešel.
 4. Audit - dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2004 - výsledek - nebyly zjištěny nedostatky, resp. byly odstraněny na místě. Výsledek kontroly plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Nebyly zjištěny žádné nedoplatky.
 5. - Žádost o kácení stromů - pan Toman a Hermanovi. Zastupitelsvo souhlasí kácení na soukromých pozemcích povolit.
  - Návrh na vytvoření heraldického znaku a praporu obce. Zastupitelstvo s návrhem vyvolat jednání souhlasí.
 6. Schůzi starosta ukončil ve 2015 hodin.

Zapsal Horní