Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 26.9.2003 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 4 zastupitelé
                      1 občan

Program:

Změna rozpočtu na rok 2003

Schůzi zahájil starosta obce Miloslav Moravec. Přivítal přítomné a předal slovo hospodářce Evě Dvořákové.
Hospodářka seznámila s navrhovanou změnou v rozpočtu. Obec přijala účelovou dotaci na referendum v částce 18,66 tis. Kč (po zaokrouhlení 18,70 tis. Kč).
Všichni přítomní zastupitelé se změnou rozpočtu souhlasí.

Zapsal Horní