Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 14.12.2001 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva
                      11 občanů

Program:

 1. Zahájení.
 2. Změna rozpočtu v roce 2001.
 3. Příprava rozpočtu na rok 2002.
 4. Schválení vyhlášky o domovních odpadech..
 5. Prodej pozemku - část č. 265/1 panu Jaromíru Horkému.
 6. Koupě pozemku od pana Šimka
 7. Různé
 1. Schůzi zahájil starosta obce v 19,10 hodin. Ověřovateli zápisu pověřil p. Vlčka a p. Fialu.
 2. Změnu rozpočtu v r. 2001 navrhla hospodářka obce paní Dvořáková. Po diskusi byl návrh hospodářky na změnu rozpočtu schválen.
 3. Přípravu rozpočtu přednesla paní Dvořáková a starosta obce. Po diskusi byla přijata varianta koupě pozemku pro hřiště ve výši 200.000 Kč a na rekonstrukci obecního domu v celkové výši 480.000 Kč se žádostí dotace z Obnovy venkova. Dále je nutno zvýšit platby za plyn o 10.000 Kč. Ostatní příjmy a vydání dle inflace a aktuálnosti akcí.
 4. Zástupce starosty přednesl návrh vyhlášky o nakládání s odpady, která byla po doplnění připomínek schválena všemi hlasy členů zastupitelstva.
 5. Byl schválen prodej části pozemku čp. 265/1 panu Jaromíru Horkému za cenu 40 Kč/m2.
 6. Zastupitelstvo odsouhlasilo provést nové jednání s panem Šimkem, ohledně koupě pozemku, s cílem dosáhnout přijatelnější cenu. Odpovídá starosta obce.
  Knihovník obce pan Malina oznámil, že vzhledem k věku a zdravotnímu stavu nemůže vykonávat funkci knihovníka.

Zapsal Vladyka