Zápis

z ustavující schůze nového zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 5.11.2010 v 18:15 hodin v kanceláři obecního úřadu.

Přítomni:  7 nově zvolených zastupitelů
                      8 občanů

Program:
  1. Předání mandátů nově zvoleným zastupitelům
  2. Složení slibu členů zastupitelstva
  3. Volba volební komise, určení ověřovatelů zápisu
  4. Volba starosty a místostarosty
  5. Volba finančního a kontrolního výboru
  6. Diskuse
  7. Závěr, schválení usnesení
Schůzi zahájil pan Malina
ad 1.
Zástupce městského úřadu ve Světlé nad Sázavou paní Bc. Vondrušová předala zastupitelům osvědčení o zvolení členem zastupitelstva. Zapisovatelem určen Josef Horní, ověřovateli Jaroslava Dvořáková a Vladimír Horní.

ad 2.
Řídící schůze Václav Malina přečetl slib zastupitele a nově zvolení zastupitelé Miloslav Moravec, Tomáš Dvořák, Josef Vlček, Jiří Hrňák, Václav Malina, Josef Horní a Josef Sviták stvrdili slib svými podpisy.

ad 3.
Byla navržena volební komise ve složení Jiří Rezek, Josef Sviták st., a Eva Dvořáková.
Takto navržená komise byla schválena.
Jako způsob volby starosty a místostarosty byl schválen veřejný způsob.

ad 4.
Za starostu byl navržen Miloslav Moravec. Zvolen šesti hlasy - 1 se zdržel.
Slova se ujal nový starosta. poděkoval za důvěru. Za místostarostu navrhl pana Tomáše Dvořáka. Pan Dvořák byl zvolen šesti hasy - 1 se zdržel.

ad 5.
Starosta navrhl kontrolní výbor ve složení Václav Malina - předseda, Jiří Hrňák a Petr Moravec - členové. Zastupitelé s návrhem souhlasili.
Starosta navrhl finanční výbor ve složení Josef Horní - předseda, Jiří rezek, Josef Sviták - členové. Zastupitelstvo s návrhem souhlasilo.

ad 6.
Starosta informoval o postupu výstavby rekonstrukce obecní prodejny.

ad 7.
Starosta přečetl návrh usnesení, který zastupitelé schválili bez výhrad.


Zapsal: Horní