Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 28.12..2009 v kanceláři OÚ

Přítomni: 7 zastupitelé
                      1 občan

Program:
 1. Čtvrtá změna rozpočtu
 2. Rozpočtové provizorium na rok 2010
 3. Rozpočtový výhled na roky 2011 - 2013

 1. Po zahájení schůze, které provedl starosta obce Miloslav Moravec v 1915 hodin, seznámila hospodářka Eva Dvořáková přítomné s návrhem změn rozpočtu pro rok 2009.
  V celkových příjmech navýšení o 57,2 tis. Kč a ve výdajích snížení o 402,5 tis. Kč.
  Zastupitelstvo s přednesenými návrhy souhlasilo bez výhrad.
   
 2. S návrhem rozpočtového provizoria pro rok 2010 seznámila zastupitelstvo také hospodářka Eva Dvořáková. Předeslala, že návrh vychází ze skutečnosti roku 2009. Na straně příjmů je navrhována částka 1 544 000 Kč a na straně výdajů 1 564 000 Kč.
  Návrh provizoria zastupitelstvo schválilo bez výhrad.

 3. Hospodářka seznámila zastupitelstvo s rozpočtovým výhledem na roky 2011 až 2013. Oproti předchozím předpokladům došlo ve výhledu k úpravě směrem dolů, která je důsledkem v současnosti probíhající hospodářské krize.
  Zastupitelstvo s předloženým výhledem souhlasilo.

Zapsal:  Horní