Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 14.9.2007 v kanceláři OÚ

Přítomni: 4 zastupitelé
                      7 občanů

Program:
 1. Projednání návrhu zadání územního plánu obce Druhanov
 2. Stav financí
 3. Diskuse
Starosta zahájil schůzi v 1915 hodin. Přivítal přítomné.
 1. Zástupce firmy Drupos Ing. Arch. Martin Dobiáš. Seznámil přítomné z návrhem. Starosta určil zapisovatele: Ing. Horní, ověřovatelé zápisu: p. Sviták a p. Malina. Ing. Dobiáš upřesnil, že se jedná o schvalování zadání územního plánu. Seznámil s návrhem rozvojových ploch v katastru obce. Z diskuse vyplynul požadavek na zmírnění regulace pro podnikatelskou činnost v obci.
  Zastupitelstvo obce projednalo pořizovatelem předložený návrh zadání územního plánu Druhanov. Předložené zadání je v souladu s požadavky obce a bylo schváleno hlasy všech přítomných zastupitelů.
 2. Starosta informoval o stavu obecních financí. Součet peněz na obou účtech obce je 830 000 Kč k datu 5.9 2007
 3. Pan Rynda připomněl úpravu ploch - záměru rozvojových ploch a zástavby

 4. Usnesení:
 5. Zastupitelstvo obce Druhanov schvaluje podle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) v platném znění, zadání územního plánu obce Druhanov.
 6. Souhlsí s navrženými pokyny pro zpracovatele návrhu územního plánu ve všech bodech
 7. Ukládá MěÚ Světlá nad Sázavou, odboru stavebního úřadu a územního plánování, pokračovat v další etapě zpracování územního plánu Druhanov - návrhu.

Zapsal Horní