Zápis

z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 26.11.1998 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      3 občané

Program:
 1. Volba komise pro ověření voleb.
 2. Zpráva komise o platnosti voleb.
 3. Složení slibu.
 4. Volba volební a návrhové komise a rozhodnutí o způsobu voleb.
 5. Volba starosty.
 6. Volba místostarosty.
 7. Diskuse.
 8. Usnesení, závěr.

Schůzi vedl p. Jan Vladyka.

 1. Složení Eva Dvořáková, Václav Sviták, Ladislav Fiala. Toto složení komise bylo schváleno.
 2. Zprávu přednesla paní Dvoříková.
  12 kandidátů
  80 voličů zapsaných do volebního seznamu
  66 voličům vydány úřední obálky
  64 platných hlasovacích lístků
  435 platných hlasů
  Bylo zvoleno sedmičlenné zastupitelstvo ve složení:
  1. Moravec Miloslav 60 hlasů
  2. Sviták Josef 53 hlasů
  3. Vladyka Jan 49 hlasů
  4. Vlček Josef 49 hlasů
  5. Malina Václav 41 hlasů
  6. Inng. Horní Josef 38 hlasů
  7. Bašta František 32 hlasů
  Pořadí mezi 3. a 4. místem určeno hlasováním ve volební komisi.
 3. Noví poslanci zastupitelstva složili slib do rukou p. Vladyky. Pan Vladyka složil slib p. Moravcovi.
 4. Byla zvolena volební a návrhová komise ve složení:
  Eva Dvořáková - předsedkyně,
  Václav Sviták - člen,
  Ladislav Fiala - člen.
  Způsob volby tajný.
 5. Ze šesti přítomných zastupitelů byl 5 hlasy za starotu zvolen p. Moravec Miloslav.
 6. V prvním kole hlasování bylo: Vladyka Jan 3 hlasy, Horní Josef 2 hlasy, Malina Václav 1 hlas.
  Následovalo 2. kolo mezi p. Vladykou a p. Horním.
  Zvítězil p. Vladyka - zvolen čtyřmi hlasy.
 7. Pan Vladyka hovořil o organizaci práce zastupitelů obce. Jmenoval sedm úseků práce v obci, které by si zastupitelé měli rozdělit a podílet se tak na práci pro obec. Návrh je scházet se 1x měsíčně, např. první pátek v měsíci.
  Prodej zbylých stavebních parcel - zastupitelstvo rozhodlo o prodeji parcel občanům z bližšího okolí u kterých je předpoklad trvalého bydlení v obci. Bylo rozhodnuto jednu parcelu neprodávat (zájemce (MONTRAZ).
 8. Usnesení bylo schváleno v tomto znění:

  Usnesení ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva:

  1. Komise pro osvědčení voleb potvrzuje zvolení těchto členů obecního zastupitelstva:
   Moravec Miloslav
   Sviták Josef
   Vladyka Jan
   Vlček Josef
   Malina Václav
   Ing. Horní Josef
   Bašta František.
  2. Zastupitelstvo zvolilo 5 hlasy pro a 1 hlasem proti starostou obce p. Moravce Miloslava.
  3. Zvolilo 4 hlasy pro a 2 proti místostarostou obce p. Vladyku Jana
  4. Pověřuje starostu, místostarostu a hospodáře obce, aby do příští schůze obecního zastupitelstva připravili zhodnocení dosavadní činnosti obce a návrh volebního programu na roky 1999-2002.
  5. Zastupitelsvo schvaluje starostovi, místostarostovi a předsedovi fin. komise dosavadní platy do 30.11.1998

Zapsal Horní