Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 24.11.2006 v kanceláři OÚ

Přítomni: 7 zastupitelů
                      12 občanů

Program:
 1. Změna rozpočtu 2006
 2. Kolaudace obecního domu
 3. Informace o výdajích na výstavbu
 4. Různé
 1. Změnu rozpočtu přednesla paní Dvořáková. Dnes proběhl audit hospodaření - bez problémů. Navýšení příjmů i výdajů o 118 400 Kč. Hospodářka vysvětlila potřeby změn v jednotlivých položkách. Rozpočet zůstává vyrovnaný.
  Zastupitelsvo se změnou souhlasí.
  Výsledek auditu vzalo zastupitelstvo na vědomí.
 2. S výsledkem seznámil starosta. Před kolaudací bylo třeba dodělat odvětrání do dveří. Hasiči dali do kolaudačního rozhodnutí své podmínky k užívání budovy. Stavební úřad neměl připomínky.
 3. Celkové náklady na výstavbu od roku 2001 byly 3 422 630 Kč. Na dotacích obec získala 844 000 Kč.
  1. Starosta informoval o plánech na příští rok. Měli bychom dokončit úpravy před obecní budovou a postavit novou čekárnu. Na obě akce bude zpracován projekt a žádáno o stavební povolení na MěÚ ve Světlé nad Sázavou.
  2. Starosta seznámil zastupitelstvo s návrhem na platy orgánů zastupitelstva a zaměstnanců OÚ. Hajný - 2017 Kč, hospodářka 3361 Kč, předsedové komisí 705 Kč, starosta 2941 Kč, místostarosta 2352 Kč, knihovnice 300 Kč.
   Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
  3. Tomáš Dvořák navrhl změnu v hospodaření s odpady. Občané by podle návrhu měli popelnice a platby za odpad se navrhují ve výši 200 Kč na občana a v domech, které nejsou trvale obydleny 400 Kč na dům. Přítomní se vyjádřili k návrhu souhlasně.
  4. Starosta mluvil o úpravě obecního rozhlasu. Z diskuse vyplynula potřeba a podpora občanů na opravu zvoničky - oprava zvonu a zautomatizování zvonění.

Zapsal Horní