Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 16.12. 2005  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 6 zastupitelů
                      1 občan

Program:
  1. Změna rozpočtu na rok 2005
  2. Jmenování inventární komise.
  3. Příspěvky na Vánoce.
Starosta zahájil schůzi v 1915 hodin.
  1. Se změnami v rozpočtu seznámila zastupitelstvo hospodářka paní Eva Dvoříková. Rozpočet jako celek se v součtu příjmů a výdajů nemění, dochází pouze k přerozdělení částek mezi jednotlivými položkami rozpočtu. Změny se týkají jak příjmových, tak výdajových položek. S navrženými změnami zastupitelstvo bez výhrad souhlasilo.
  2. Starosta obce navrhl inventurní komisi pro inventury roku 2005 ve složení Josef Vlček, Jiří Rezek st., Josef Sviták ml. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí. Komise byla ve výše uvedeném složení jmenována.
  3. Starosta navrhl příspěvek (ve formě balíčků) pro děti, které budou účinkovat na Vánoční besídce. Zastupitelstvo s tímto návrhem souhlasilo. Pro účinkující budou zakoupeny balíčky s ovocem a sladkostmi. Dále starosta připomenul již dříve založenou tradici příspěvku ve výši 500 Kč pro občany starší 70. let. Zastupitelstvo bez výhrad doporučilo a schválilo v této praxi pokračovat i v letošním roce. Všichni občané starší 70. let si budou moci odebrat zboží v místní prodejně.

Zapsal Horní