Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 27.8.2004  od 1900 hodin v kanceláři OÚ.

Přítomni: 5 zastupitelů
                      7 občanů

Program:
  1. Strav rekonstrukce obecní budovy
  2. Informace o hospodaření za rok 2004 a výhled do konce roku.
  3. Změny rozpočtu na rok 2004
  4. Prodej pozemku.
  5. Diskuse.
Schůzi zahájil starosta Miloslav Moravec.
  1. Dnes bylo dokončeno topení. do dnešního dne bylo utraceno za letošní rok 938 195 Kč na rekonstrukci.
  2. Výdaje z rozpočtu jsou vyšší než jsme plánovali protože bylo provedeno více prací než bylo původně plánováno. Proto se plánuje těžba a zajištění prostředků z prodeje dřeva. V žádném případě nepůjde obec do dluhů. Příjmy do konce července 944 000 Kč, výdaje 838 000 Kč. V srpnu bylo utraceno 358 000 Kč.
  3. Změna rozpočtu na rok 2004. Do rozpočtu bude započtena dotace. Výdaje na odpady budou vyšší. Vyšší výdaje na knihovnu a výdaje na úpravu hřiště. Zvýšení příjmů o 120 000 Kč a výdajů také o 120 000 Kč. Rozpočet zůstává vyrovnaný. Zastupitelstvo se změnami souhlasí.
  4. Zastupitelstvo navrhuje prodej pozemku číslo 33/2 o výměře 687 m2 a pozemek č. 589 o výměře 101 m2. Cena za 1 m2 30 Kč. Dále část 587/4 (cca 30m2). Zastupitelstvo s prodejem pozemků souhlasí.
  5. Diskuse. Pan Bašta poukázal, že voda z usazovací  jímky je dostatečně čistá. V potoku, který teče z obce jsou pstruzi. Pan Hrňák - jaká podlaha bude v tělocvičně? Starosta odpověděl, že dřevěná na roštech.

Zapsal Horní