Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 30.7.2003 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 4 zastupitelé
                      1 občan

Program:

Změna rozpočtu na rok 2003

Schůzi zahájil starosta obce Miloslav Moravec v 19 hodin a předal slovo hospodářce Evě Dvořákové.
Hospodářka navrhla změnu rozpočtu v této struktuře:

Všechny výdaje se týkají nákladů referenda o vstupu do EU. Celkové příjmy 16,44 tis. Kč, výdaje 35,10 tis. Kč, rozdíl -18,66 tis. Kč.
Všichni přítomní se změnou rozpočtu souhlasí.

Zapsal Horní