Zápis

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 14.11.2002 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 7 členů zastupitelstva
                      8 občanů

Program:
 1. Předání mandátů zvoleným členům zastupitelstva.
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
 3. Volba volební komise, určení ověřovatelů zápisu.
 4. Volba starosty a místostarosty.
 5. Diskuse.
 6. Závěr, schválení usnesení.
Schůzi vedl pan Josef Vlček, začátek v 19,- hod
 1. Osvědčení o zvolení předala novým členům zastupitelstva paní Zatočilová z Městského úřadu Světlá nad Sázavou.
 2. Noví poslanci - Josef Sviták, Josef Vlček, Tomáš Dvořák, Josef Horní, Václav Malina, Miloslav Moravec a František Bašta, složili slib svým podpisem a pronesením slova "slibuji", před zastupitelstvem obce.
 3. Všemi hlasy zastupitelů byla zvolena volební komise ve složení Vladyka Jan, Fiala Ladislav, Dvořáková Eva.
  Zastupitelé všemi hlasy odsouhlasili, že funkce starosty a místostarosty se bude volit aklamací.
  Na starostu obce byl navržen pan Miloslav Moravec. Byl zvolen šesti členy zastupitelstva.
  Na funkci místostarosty byl navržen Ing. Josef Horní. Byl zvolen šesti členy zastupitelstva.
  Dalšího řízení schůze se ujal starosta obce Miloslav Moravec.
  Volba komisí
  Starosta obce navrhl do finanční komise: Malina Václav - předseda, Nováková Jindřiška - člen, Mgr. Karlová Pavlína - člen. Komise finanční byla zvolena sedmi členy zastupitelstva.
  Do komise kontrolní byli navrženi: Tomáš Dvořák - předseda, Jiří Hrňák - člen, Jan Vladyka - člen.
  Komise kontrolní byla zvolena sedmi členy.

Zapsal VladykaUsnesení

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Druhanov konaného dne 14.11.2002

Obecní zastupitelstvo:

 1. Stanovilo
  1. způsob volby starosty a místostarosty - veřejně
  2. jednoho místostarostu
  3. výkon funkce starosty a místostarosty jako neuvolněné
 2. Zvolilo
  1. starostu obce: pan Miloslav Moravec
  2. místostarostu obce: pan Ing. Josef Horní
 3. Zřídilo finanční a kontrolní výbor

 4. zvolilo členy:
 5. Vzalo na vědomí
  Volbu starosty, místostarosty a komisí.
 6. Uložilo


Zapsal Vladyka