Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 12.10.2001 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      8 občanů

Program:
  1. Schválení přestavby obecního domu.
  2. Prodej obecního pozemku.
  3. Finanční hospodaření obce.
  1. Starosta zahájil schůzi v 19,10 hod. a pověřil zápisem ze schůze p. Vladyku a ověřovatele zápisu p. Malinu a p. Dvořáka T.

    Se záměrem přestavby obecního domu seznámil schůzi Ing. Horní. Prvně seznámil s návrhem přízemí. Po diskusi byl návrh všemi zastupiteli i občany přijat. K 1. poschodí byly navrženy dvě varianty. Při hlasování zvítězila varianta č. 1 se třemi okny ve štítu a vikýři.

  2. Zastupitelstvo 6 hlasy odsouhlasilo k prodeji část pozemku 265/1 dle plánku.
  3. Zastupitelstvo bylo hospodářkou OÚ seznámeno s příjmy a výdaji za 3/4 roku. Finanční stavy k 31.9.2001 jsou u hospodářského účtu 7.518 Kč a u běžného účtu 548.018 Kč. Dále hospodářka seznámila s návrhem oběhu dokladů OÚ a dispozičním oprávněním. Bylo přijato 6 hlasy zastupitelstva. Po diskusi byl návrh i celkové hospodaření přijato.

Zapsal Vladyka