Zápis

z jednání obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 29.12.2000. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      2 občané

Program:
 1. Hospodaření za rok 2000.
 2. Změna rozpočtu.
 3. Příprava rozpočtu na rok 2001.
 4. Odměňování členů zastupitelstva.
 5. Schválení prodeje a ceny obecních pozemků.
 1. Hospodaření obce za rok 2000 přednesla hospodářka obce paní Dvořáková. Současně požádala zastupitelstvo o změnu v rozpočtu: zimní údržba komunikací +2 tis. Kč, u nové silnice - údržba -47 tis. Kč, školství -24 tis. Kč, elektřina a voda +22 tis. Kč, projektová dokumentace lesy +21 tis. Kč, hasiči celkově +10 tis. Kč, sbírky zákonů +3 tis. Kč, voda -10 tis. Kč, plyn +10 tis. Kč, telefon +2 tis. Kč, služby +1,3 tis Kč, Projekce +9 tis. Kč.
  Celkově je hospodaření rozpočtu vyrovnané. U hospodářské činnosti je výsledek ziskový +270.000 Kč. Po diskusi bylo hospodaření i změny schváleny všemi hlasy.
 2. Projednala se příprava rozpočtu na rok 2001. Zastupitelstvo schválilo tento záměr, mimo běžnou činnost obce:
  - nákup pozemku na výstavbu hřiště - 30,- Kč/m2 - 200.000,+ Kč
  - úpravy budovy obecního KD a radnice- obecního domu - investiční částka 200 - 250 tis. Kč, s požádáním dotace z Obnovy vesnice
 3. Zastupitelstvo rozhodlo všemi hlasy, že odměny členů zastupitelů zůstanou na stejné úrovni jako v loňském roce.
 4. Zastupitelstvo schválilo prodej těchto pozemků za cenu 30 Kč/m2: č.269/2, č.269/4, 269/6, 246/26, 246/27, 248/28 a 246/29 a odkoupení pozemku č.p. 240/33 od manželů Schillerových.
  Jedná se o kupující manžele Fialovi, A. Hanzlíková, Petr Moravec, Radek Kos, manželé Brabcovi a pan Jansík.

Různé:
Zastupitelstvo schválilo a jmenuje velitelem požárního sboru Jiřího Rezka mladšího z čp.15.
Jmenuje inverturní komisi ve složení: Sviták Josef, Vlček Josef, Rezek Jiří.

Zapsal Vladyka