Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 29.10.2010

Přítomni:  4 zastupitelé
                      2 občané

Program:
Třetí změna rozpočtu.

Starosta zahájil schůzi v 19  hodin

S návrhem na změnu  seznámila hospodářka Eva Dvořáková. Změna se týká přijaté dotace z Programu obnovy venkova, přijaté dotace na volby a vyšší výdaje na školství, tělovýchovnou činnost a rekonstrukci prodejny.
Na straně příjmů se jedná o částku 144000 Kč. Na straně výdajů jde o částku 400000 Kč.
Zastupitelstvo s navrhovanými změnami souhlasilo bez výhrad.


Zapsal: Horní