Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 4.12..2009 v kanceláři OÚ

Přítomni: 4 zastupitelé
                      2 občané

Program:
 1. Jmenování inventarizační komise
 2. Příspěvky na Vánoce
 3. Různé
Starosta zahájil schůzi v 1915 hodin
 1. Starosta jmenoval inventurní komisi pro inventury roku 2009 ve složení: Josef Horní - předseda, Josef Sviták ml. a Rezek Jiří st. - členové
  Zastupitelé vzali jmenování na vědomí.
   
 2. Starosta navrhl pro občany starší 70 let příspěvek na Vánoce ve stejné výši jako v minulém roce - 500 Kč. Pro děti, které budou účinkovat na Vánoční besídce uhradí obec občerstvení a dětem mladším 15 let balíček se sladkostmi a ovocem.
  Zastupitelstvo s těmito návrhy souhlasilo bez výhrad.

 3. Starosta informoval o žádosti obce o pozemky po zemřelém V. Šimkovi, které spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Převod těchto pozemků na obec je ve veřejném zájmu.
  Všichni přítomní vyjádřili s tímto postupem obce souhlas.

Zapsal:  Horní