Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 19.9.1998 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva - omluvena paní Hurská - dovolená Program:

  1. Prodej akcií Plynárenské společnosti.
  2. Prodej pozemků pro pana Horního a paní Hurskou (oplocené).
  3. Pronájem pozemků.
  1. Starosta obce navrhl prodej akcií (27 ks) Plynárenské společnosti. Po diskusi byl prodej všemi členy odsouhlasen pro spol. Ruhrgas.
  2. Starosta obce navrhl prodej části parcel, které jsou již oplocené a byly zjištěny neoprávněně užívané při vyměřování geometrického plánu. Zastupitelstvo odsouhlasilo prodej za cenu 33 Kč/m2 č.p. 240/32, výměra 103 m.
  3. Zastupitelstvo odsouhlasilo pronájem části parcel na obecním vodovodu, pro p. Horního a Rezka Jaroslava, za vysekávání a udržování pozemku v dobrém stavu. Jedná se o části parcely č. 246/19.

Zapsal Vladyka