Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konané dne 20.11.1992 v kanceláři. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 9 členů obecního zastupitelstva, 6 občanů

Program:
 1. Situace v hospodaření v obecních lesích
 2. Finanční hospodaření obce
 3. Příprava výstavby obecního vodovodu
 1. Po zahájení starostou obce p. Moravcem se ujal slova p. Malina a seznámil přítomné s počtem odpracovaných brigádnických hodin jednotlivými rodinami při práci v lesích (vyžínání, oplocenky, nátěry). Celkem bylo odpracováno 370 hodin a placeno bude 240 hodin.
  Hospodářka seznámila s příjmy a vydáními za uplynulou část roku:
  Tržby za prodané dřevo- probírky 77 000 Kčs
  Vydání celkem 42 000 Kčs
  Z toho: Plat hajný 6 300 Kčs
  Sazenice 7 000 Kčs
  Těžba, stahování 11 000 Kčs
  Odvoz 5 000 Kčs
  Mzdy občanům 6 000 Kčs
  Zisk činí 35 000 Kčs
 2. Na účtu k 30.11.1992 má obec 90 631 Kčs, čili hospodaření je vysoce aktivní. Dále hospodářka seznámila s novou daňovou soustavou od 1.1.1993
 3. Starosta seznámil přítomné, že bylo provedeno zadání stavby - projektového úkolu, který bude hotov v březnu 93. Náklad bude činit 15000 Kčs, kteroužto částku poskytne Okr. úřad v Havl. Brodě. Samotný projekt by měl být hotov v průběhu roku 1993 a předpokládaný náklad na výstavbu vodovodu z Lánů bude činit 1,6 milionu Kčs. Za tím účelem požádala obec okr. úřad o dotaci a případný úvěr.
  K zajištění financí pro tento účel obecní zastupitelstvo rozhodlo o těžbě mýtního lesa dle lesního plánu. Předpokládaný zisk z této těžby, dle kalkulace obecního hajného, by byl 400 000 Kčs.
  V diskusi starosta vysvětlil, že předpokládaný náklad na 1 m3 vody bude činit v energii 2,10 Kčs. Dále je nutno kalkulovat s další částkou na údržbu. Dále bylo hovořeno o zimní údržbě místních komunikací, která bude řešena přes ZD či TS Světlá.

Zapsal Vladyka