Zápis

z ustavujícího zasedání zastupitelsva obce Druhanov, konaného dne 3.11. 2006 v kanceláři OÚ. Začátek v 18:00 hod.

Přítomni: 7 zastupitelů
                      5 občanů

Program:
 1. Předání mandátů zvoleným členům zastupitelstva.
 2. Složení slibu členů zastupitelstva obce.
 3. Volba volební komise, určení ověřovatelů zápisu.
 4. Volba starosty, místostarosty, finančního a kontrolního výboru.
 5. Diskuse a různé.
 6. Závěr, schválení usnesení,
Schůzi vedl p. Malina. Zapisovatelkou zvolena Dvořáková Eva. Ověřovateli Hrňák Jiří a Rezek Jiří.
 1. Osvědčení novým členům zastupitelstva předala paní Černohubová a paní Tichá z Městského úřadu ve Světlé nad Sázavou.
 2. Nově zvolení zastupitelé: Miloslav Moravec, Josef Sviták, Václav Malina, Josef Vlček, Zdenka Březinová, Ing. Josef Horní a Tomáš Dvořák složili předepsaný slib.
 3. Navržena volební komise a schválena ve složení: Hrňák Jiří, Rezek Jiří a Dvořáková Eva.
 4. Odhlasován způsob volby starosty a místostarosty. Způsob tajný.
  Starostou zvolen šesti hlasy pan Miloslav Moravec. Místostarostou zvolen Ing. Josef Horní pěti hlasy.
  Dalšího vedení se ujal starosta p. Moravec.

  Starosta navrhl finanční výbor ve složení:

  Odsouhlaseno jednomyslně - 7 hlasy.

  Starosta navrhl kontrolní výbor ve složení:

  Odsouhlaseno jednomyslně - 7 hlasy.

 5. Projednán výhled volebního programu.
  - návrh - čekárna, okolí obecní budovy, oprava budovy vodárny, posunutí hasičské nádrže, výkup pozemků po p. Šimkovi, nákup nebo oprava rozhlasu, akce pro děti, vyřešení práce kronikáře.
 6. Závěrem schváleno usnesení, jež tvoří přílohu tohoto zápisu.
  Další zastupitelstvo bude 24.11.2006

Zapsala Dvořáková

Usnesení
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 3.11.2006.

Obecní zastupitelstvo:

 1. stanovilo
  1. způsob volby starosty a místostarosty - tajně
  2. jednoho místostarostu
  3. výkon funkce starosty a místostarosty jako neuvolněné
 2. zvolilo
  1. starostu obce pana Miloslava Moravce
  2. místostarostu obce pana Ing. Josefa Horního
 3. zřídilo finanční a kontrolní výbor
 4. zvolilo členy

 5. Vzalo na vědomí:
  volbu starosty a místostarosty
 6. Uložilo starostovi a místostarostovi sestavit návrh volebního programu na následující čtyři roky.