Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 2.9. 2005  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 6 zastupitelů
                      1 občan

Program:
  1. Změna rozpočtu na rok 2005
  2. Posouzení návrhu znaku a vlajky obce
  3. Zpráva o hospodaření
  4. Diskuse
Starosta zahájil schůzi v 19 hodin.
  1. Hospodářka navrhla změnu rozpočtu - začlenění dotace ve výši 150 000 Kč do příjmů. Dalších 13 500 Kč příjem z prodeje zboží, stejná částka (13 500 Kč) je i na straně výdajů. Jedná se o nákup a prodej vstupenek na muzikál. Celkově se jedná při druhé změně rozpočtu na straně příjmů i výdajů o změnu 163 500 Kč. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
  2. Starosta seznámil s návrhy znaku a vlajky obce. Zastupitelstvo souhlasí s posledním návrhem znaku a vlajky obce.
  3. S hospodařením obce seznámila hospodářka Eva Dvořáková. Celkové přímy 996 068 Kč, výdaje 748 203 Kč.
  4. Starosta navrhl aby se obec začala zajímat o nákup pozemků, které pravděpodobně připadnou státu po zemřelém Vladimíru Šimkovi. Zastupitelstvo souhlasí s případným nákupem pozemku. V případě příznivé ceny bylo navrženo odkoupení veškerého nemovitého majetku. Zastupitelé byli seznámeni s uvedením obce v knize Toulky nad Havlíčkobrodskem. Všichni souhlasili s uhrazením částky 17 850 Kč na prezentaci obce v této knize.

Zapsal Horní