Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konaného dne 25.10.2002 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 4 členové obecního zastupitelstva
                      10 občanů

Program:
 1. Změna rozpočtu.
 2. Svoz tuhých domovních odpadů - změna organizace a vyhlášky.
 3. Prodej obecních pozemků.
 4. Různé
Starosta zahájil schůzi v 19,15 hod
 1. Plánované příjmy byly dosaženy už v září. Na straně výdajů došlo k vyšším výdajům na nákup materiálu pro hasiče, ostatní osobní výdaje, plyn, nákupy služeb, nákup kontejneru, nákup projektové dokumentace, dopravní obslužnost a dary. Celková změna ve výdajích bude asi 90 tisíc Kč. Dále bude třeba zvýšit výdaje na projekt elektrické instalace k novým parcelám. Celkově tedy zvýšení výdajů o 114 tis. Kč. O stejnou částku bude zvýšen rozpočet i na straně příjmů.
  Zastupitelstvo se změnou souhlasí.
 2. Svoz nabízí firma ASA prostřednictvím dvou kontejnerů o kapacitě 1100 litrů. Podle nabídky svoz 1x za 2 týdny. Cena zhruba stejná jako současný stav.
  Zastupitelstvo souhlasí se změnou svozu.
 3. Na proddej byly podány 4 žádosti. 1 zájemce se nepřihlásil od zveřejnění prodeje. Zájemci jsou pan Oriešek, Paštika a paní Svobodová. Podmínky prodeje jsou dány zastupitelstvem ze dne 4.7.2002. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem, pokud se zájemci dohodnou na konkrétní parcele. Termín pro dohodu je stanoven do příští řádné schůze zastupitelstva po volbách.

Zapsal Horní