Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 25.5.2001 v kanceláři OÚ. Veřejné zasedání zahájeno v 19 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      7 občanů

Program:
 1. Hospodaření obce.
 2. Přestavba kulturního domu.
 3. Prodej akcií ČS.
 4. Různé

Schůzi zahájil starosta obce Miloslav Moravec - seznámil s programem.

 1. Seznámila hospodářka Eva Dvořáková.
  Hospodářský účet 57.348 Kč
  Běžný účet 355.361,93 Kč
  Dotace zatím není přislíbena. Hospodaření s dotacemi bude mít jiná pravidla účtování.
 2. K přestavbě dali návrh občané. Starosta seznámil se třemi návrhy přestavby.
  - první variantu uvedl Miloslav Moravec
  - druhou variantu uvedl Josef Horní
  - třetí variantu uvedl Ladislav Fiala
  Starosta doporučil 2. variantu s doplňky - pódium pro muzikanty. Bude požádán projektant o rozpracování varianty.
 3. Obec má 200 akcií po 100 Kč. Nabídka je na odkoupení po minimálně 122 Kč. S prodejem souhlasí všichni přítomní zastupitelé.
 4. - Starosta přednesl požadavek p. Františka Rezka na odkup pozemků za lesem p. Vladimíra Horního. Nabízí možnost výměny za jiné pozemky nebo odkup. Nebylo zastupitelstvem odsouhlaseno, prodej byl zamítnut.
  - Problém vrácení peněz manželům Schillerovým. Vrácení 15.000 Kč bylo schváleno čtyřmi hlasy.
  - Pan Jan Vladyka podal abdikaci na funkci zástupce starosty ke dni 30.6.2001. Zastupitelstvo vzalo toto na vědomí.
  - Starosta dal hlasovat o možnosti výměny pozemku za lesem p. V. Horního za jiný pozemek dle nabídky pana F. Rezka. Nabídka zní na výměru minimálně 3x vyšší a případný doplatek do částky 30 Kč/m2 původního pozemku. Zastupitelstvo souhlasí většinou hlasů.

Zapsal Horní