Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 20.10.2000 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva
                      4 občané

Program:
 1. Projednání a schválení finančního auditu za část roku 2000.
 2. Volby - listopad 2000.
 3. Dispoziční oprávnění - doplnění a schválení.
 4. Prodej obecních pozemků.
Schůzi zahájil starosta v 19 hodin, k ověření pověřil p. Horního a Vlčka.
 1. Se zápisem o auditu seznámila hospodářka obce. Po diskusi byl audit schválen všemi členy zastupitelstva.
 2. Starosta seznámil se stavem příprav voleb do krajů a se změnami v územním uspořádání státu. Po diskusi zastupitelstvo odsouhlasilo návrh ministerstva vnitra o přičlenění obce Druhanov k pověřenému městu Světlá nad Sázavou. Termín voleb byl odsouhlasen od 8 do 22 hodin. Okrsková komise bude pracovat o 4 členech.
 3. Hospodářka přednesla dodatek č.1 k dispozičnímu oprávnění oběhu dokladů. Po diskusi byl návrh všemi hlasy schválen.
 4. Starosta přednesl žádost p. Svitáka Petra a jeho bývalé manželky o koupi pozemků o výměře 443 m2. Po diskusi zastupitelstvo všemi hlasy rozhodlo prodat dotčený pozemek dle geometrického plánu oběma žadatelům za cenu 30,- Kč/m2.
  Starosta seznámil se žádostí pana Svobody o pronájem části obecního pozemku sousedícího s jeho parcelou. Po diskusi zastupitelstvo všemi hlasy žádost zamítlo. S pronájmem nedalo souhlas, poněvadž je pozemek určen pro jiné účely.
  Starosta seznámil se žádostí manželů Schillerových o vrácení stavební parcely. Zastupitelstvo se žádostí nevyslovilo souhlas. Jelikož je o parcelu zájem jiných stavebníků, trvá na přímém prodeji jinému stavebníkovi.

Zapsal Vladyka