Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 27.8. 2010

Přítomni:  4 zastupitelé
                      2 občané

Program:
  1. Druhá změna rozpočtu
  2. Projednání kontroly plateb pojistného
  3. Informace k výstavbě prodejny

Starosta zahájil schůzi v 19  hodin

ad 1. 
S návrhem seznámila hospodářka Eva Dvořáková. Navrhla navýšení rozpočtu o 15 000 Kč na straně příjmů i výdajů.
Zastupitelé s návrhem souhlasili.
ad 2.
26.8.2010 byla pracovníky VZP provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Zastupitelé výsledek vzali na vědomí.

ad 3.
Starosta seznámil s postupem prací na stavbě rekonstrukce obecní prodejny. Problém je se změnou elektrického vedení. Se společností ČEZ je obtížné jednání. Předpoklad je, že se do týdne změna konečně podaří realizovat.Zapsal: Horní