Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 15.11.2009 v kanceláři OÚ

Přítomni: 5 zastupitelů
                      2 občané

Program:
 1. Třetí změna rozpočtu
 2. Prodeje a výměny obecních pozemků
 3. Informace k rekonstrukci prodejny
 1. S návrhem seznámila hospodářka Eva Dvořáková. Změna se týká položek:
 2. Na straně příjmů:
  Na straně výdajů je změna o 242 700,- Kč, na straně příjmů je změna o 42 700,- Kč.
  Zastupitelstvo s navrženou změnou souhlasilo jednomyslně.

 3. S návrhy a žádostmi seznámil starosta Miloslav Moravec. Pozemky v intravilánu obce budou prodávány za cenu 40,- Kč/m2. Případné geometrické plány hradí kupující.
  Návrh je na prodej části pozemku 587/4 o výměře cca 10 m2. Další pozemky 366/6 b, 36/7 c a d v celkové výměře cca 450 m2. Dále bylo zastupitelstvo obce požádáno o úpravu - prodej a koupi, nebo výměnu pozemků na cestu  lesu do Lánů.
  Po diskusi zastupitelstvo souhlasilo s výměnou, případně koupí a prodejem části parcely 606/1 a části parcely č. 345 o stejné výměře asi 150 m2. Jedná se o část stávající cesty, těsně před vyústěním do lesa.
  Dále byl navržen prodej části parcely 307 - lesní půda v sousedství parcel 339/3 a 338/4 o výměře cca 700 m2 (nově vysázený les). Zastupitelstvo s prodejem souhlasí. Cena bude stanovena znaleckým posudkem, jeho vypracování hradí kupující.
   
 4. Starosta obce informoval o stavu přípravy na rekonstrukci prodejny. Pro zahájení chybí vyjádření hasičů. Proto ještě není stavební povolení.

Zapsal:  Horní