Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 13.5.2008 v kanceláři OÚ

Přítomni: 4 zastupitelé
                      2 občané

Program:
  1. Projednání návrhu na úpravu v územním plánu
  2. Seznámení s postupem prací na rekonstrukci hasičské zbrojnice
  1. Pan Vlastimil Kubát požádal o změnu v připravovaném územním plánu. Žádá o zakreslení vodní plochy na parcelách KN 78 a 81 a PK 78 a 578/1. K žádosti doložil souhlas vlastníka parcely 578/1 pama Petra Švece. Zastupitelstvo obce nemá priti tomuto záměru žádné námitky.
    Znovu projedán a schválen bez výhrad závěrečný účer 2007.
  2. Starosta pan Moravec seznámil zastupitelstvo s postupem prací na rekonstrukci hasičské zbrojnice. Dosud byl opraven zvon a zařízeno elektrické ovládání. Byla provedena hydroizolace zdiva proti vlhkosti, vnitřní i venkovní omítky. Venkovní omítka zbývá dokončit. K 31.5. bylo prostavěno 85 837,80 Kč. Byla opravena střecha, ale dostud není tato práce zaplacena.

Zapsal Horní