Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 22.6.2007 v kanceláři OÚ

Přítomni: 6 zastupitelů
                      3 občané

Program:
  1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2006
  2. Závěrečný účet roku 2006
  3. Projednání dodatku zásad o vedení účetnictví a oběh účetních dokladů
  4. Projednání dodatku o zabezpečení zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě
Starosta zahájil schůzi v 1900 hodin, přivítal přítomné a předal slovo hospodářce Evě Dvořákové.
  1. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s průběhem a výsledkem přezkoumání hospodaření. Žádné závady nebyly zjištěny. Zastupitelstvo výsledky schválilo bez výhrad.
  2. Zastupitelstvo bylo seznámeno se závětečným účtem roku 2006. Výsledky jsou stejné, jako dříve přednesená předběžná zpráva z 9.2. 2007. Zastupitelstvo závěrečný účet schválilo bez výhrad.
  3. V závislosti na změně legislativy, byly provedeny drobné změny. Dodatek zastupitelstvo schválilo.
  4. V závislosti na změně legislativy, byly provedeny drobné změny. Dodatek zastupitelstvo schválilo.

  5. ad 3 a 4) Obecní dodatky vstupují v platnost dnem 1.1. 2007

Zapsal Horní