Zápis

ze schůze zastupitelstva, konaného dne 27.6.1997 v kanceláři OÚ. Začátek v 19,30 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      6 občanů

Program:
 1. Souhlas s výstavbou střelnice.
 2. Finanční hospodaření - změna rozpočtu.
 3. Výsledky v lesním hospodářství.
 4. Domovní odpady.
 5. Různé
 1. Starosta pozval zástupce mysliveckého spolku, kteří objasnili záměr výstavby střelnice v prostoru mezi kravínem a skalkou. Po diskusi, kdy byly obavy o hlučnost, bylo dojednáno a odsouhlaseno provést cvičnou střelbu na sobotu 5.7.1997 aby se zjistila hlučnost v obci - od 10,- do 11,- hodin. Následně se za tím účelem provede referendum, kdo s výstavbou souhlasí.
 2. Hospodářka provedla rozbor příjmů a vydání dle jednotlivých kapitol a seznámila schůzi se současným stavem financí. Stav je 643.283,63 Kč. Se změnou rozpočtu zastupitelstvo souhlasí - převod zůstatku z roku 1996 do rozpočtu na rok 1997.
 3. Tržby za dřevo k dnešnímu dni:
  nafakturováno 508.006,- Kč,
  z toho zaplaceno bylo 467.483,50 Kč
  Zbytek 40.522,50 Kč doplatí SOLITERA v červnu.
  Výdaje za obhospodaření lesů včetně mzdy hajného byly 93.113,70 Kč.
 4. Zastupitelstvo doporučuje občanům, aaby odváželi tříděný přírodní (nezávadný) odpad (např. kámen a veškerý odpad dřevěný - piliny atd.) do vymezených lokalit. Na závadný neekologický odpad (plasty, plechovky atd.) budou nadále přistavovány kontejnery.

Zapsal Vladyka