Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva, konané dne 20.9.1996 v kanceláři OÚ.

Přítomni: 6 členů obecního zastupitelstva, hospodářka OÚ a 5 občanů

Omluven: Vlček Josef

Program:
 1. Volba zapisovatele a ověřovatele zápisu.
 2. Plynofikace obce.
 3. Výstavba rodinných domků.
 4. Dodatečná úprava rozpočtu - oprava cest.
 5. Finanční hospodaření.
 6. Odsouhlasení koupě akcií hasičů.
 7. Různé.
 1. Zápisem pověřen Horní, ověřovatelé Dvořák Tomáš, Zadina Miroslav.
 2. O plynofikaci informoval starosta p. Moravec. Je možnost přivést plyn z Josefodolu. Požadavek je na projektovou studii pro plynofikaci. Požadavek je ve studii řešit celou oblast kolem Josefodolu. Odhad cenz bude asi kolem 2 milionů Kč. Financovat bude muset OÚ. OÚ podal oficiální žádost o plynofikaci. Finanční krytí bude muset být zřejmě řešeno pomocí úvěru. Výhled realizace plynofikace je jaro 1998. OÚ by měl platit zřejmě hlavní řád, přípojka bude plynáren (VČP), rozvod v domě bude financovat občan. Je třeba udělat průzkum zájmu občanů.
 3. Finanční hospodaření - hospodářka Eva Dvořáková:
  Stav k 31.8.1996
  51.392,24 Kč
  68.188,22 Kč
  Termínovaný vklad BÚ 502.387,32 Kč
  Termínovaný vklad HČ 310.620,36 Kč
  Celkem k 31.8.1996 932.588,14 Kč
 4. K výstavbě rodinných domků - p. Moravec
  Na inženýrské sítě jsou zatím dotace, ale obec bude muset zřejmě přispět ze svého rozpočtu. Cena stavební parcely bude muset odpovídat ceně, za kterou bude obec vykupovat pozemky od majitelů. V průběhu měsíce října proběhne jednání se zájemci o jejich závazném zájmu. Smlouvy o pozemcích musí být právně podloženy - bude zapotřebí pomoc právníka.
 5. Oprava cest bude stát cca 30.000 Kč (nejsou zatím všechny faktury). Byly opraveny cesty k požární nádrži a souběžná cesta podél sinice Druhanov - Světlá (pod křížkem) a cesta do obecních lesů.
  Se změnou rozpočtu - výdaj na opravu cest, obecní zastupitelstvo souhlasí.
  Byla provedena úprava usazovací nádrže pod vsí. Za vybagrování bylo zaplaceno asi 12.000. S touto změnou v rozpočtu zastupitelstvo také souhlasí.
 6. Byly zakoupeny 2 ks akcií po 1.500 Kč pro hasiče. Nákup obecní zastupitelstvo schvaluje.
 7. Objevila se závadná voda - koliformní bakterie. Nádrž byla vyčištěna. Po vyčištění je voda opět vpořádku.
  Volby do senátu 15. - 16.11., předpokládá se druhé kolo o týden později. Jsme začleněni do regionu Kutné Hory.
  Bzlo rozhodnuto o šířce vozovky a předzahrádek v projektované nové zástavbě na 11 m.

Zapsal Horní