Zápis

z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 14.8.1992 v kanceláři obce.

Přítomno: 10 členů obecního zastupitelstva, 8 občanů

Schůzi zahájil starosta v 1910 hod. a určil zapisovatele a ověřovatele.
  1. Starosta seznámil s prací ob. úřadu za uplynulé období. Poděkoval za dobrou práci a účast občanů na brigádě v obecních lesích
    Celkem občané odpracovali 253 hodin. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, že za práce v lese se bude platit 15,- Kčs na hodinu po odpracování 7 hodin na rodinu zdarma. Za zadání vyžínání pasek stát. lesům by tyto práce stály 25 000 Kčs. Při práci občanů bude náklad na tutéž práci maximálně 5 000 Kčs. Dále starosta nabídl palivové dřevo pro občany. Zájemce bude vyřizovat ob. hajný.
  2. Zastupitelstvo schválilo, aby hospodaření obce za rok zrevidoval okr. úřad
  3. Starosta seznámil se situací s skládkováním domovního odpadu (TDO). Místní skládka povolena maximálně na dva roky. Dále musí být TDO svážen na řízeneé povolené skládky. V tomto směru bude jednáno s Mě. Ú. Světlá n. Sáz.
  4. Starosta zhodnotil situaci v zásobování obyvatelstva pitnou vodou, která je závadná jak v překročení normy dusičnanů, tak i bakteriálně. Obecní zastupitelstvo rozhodlo, aby byly učiněny kroky k výstavbě vodovodu z Lánů.
  5. Starosta oznámil, že paní Zadinová hodlá prodat místní prodejnu, kterou vlastní (koupila ji od Jednoty). Navrhl, aby obec prodejnu koupila aby byla zajištěna do budoucna činnost prodejny v obci. Po diskusi zastupitelstvo rozhodlo prodejnu koupit v případě, že ji bude majitelka ochotna prodat maximálně za 100 000 Kčs. Mimoto zastupitelstvo rozhodlo zorganizovat obecní referendum, které by mělo rozhodnout o koupi, či zamítnutí koupě místní prodejny. Referendum zorganizují Vladyka, Moravec.

Zapsal Vladyka