Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 16.3.2007 v kanceláři OÚ

Přítomni: 7 zastupitelů
                      18 občanů

Program:
 1. Vyhláška o odpadech
 2. Vyhláška o volném pohybu psů
 3. Informace o znaku a vlajce
 4. Různé
 5. Diskuse
Starosta zahájil schůzi v 1915 hodin.
 1. S návrhem vyhlášky seznámil místostarosta Josef Horní. Starosta Miloslav Moravec seznámil s jednáním s firmami, které nabídly ceny za odvoz. Starosta navrhl variantu - 39 odvozů plus 1 kontejner 1100 litrů v obci. Jako nejvýhodnější nabídka se jeví od firmy AVE Čáslav.
  S navrženou vyhláškou zastupitelstvo souhlasí. Zastupitelstvo ukládá starostovi vypovědět současnou smlouvu s firmou ASA.
 2. S vyhláškou seznámil starosta M. Moravec. Zastupitelstvo s návrhem souhlasí.
 3. Pan Tomáš Dvořák seznámil s nabídkou firmy ALERION na zhotovení vlajky obce. Vlajka je v ceně cca 35 000 Kč. Další věci v ceně v souhrnu asi 65 000 Kč celkem vč. vlajky. Zastupitelstvo souhlasí s koupí dle návrhu.
 4. Starosta seznámil s plánem na výstavbu autobusové čekárny a úpravou prostranství před budovou obecního úřadu.
  Obec byla požádána o schválení věcného břemene na p.č. 587/4. Zastupitelstvo souhlasí.
 5. Pan Novotný - připomněl renovaci zvonění
  Pan Rynda - zda se uvažuje o obecní větrné elektrárně. Starosta odpověděl, že zatím ne.
  Pan Vlček - dotaz na těžbu dřeva po kalamitě. Bylo vytěženo 120 m3 dřeva. V současné době je 80% těžby prodáno.

Zapsal Horní