Zápis

ze schůze zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 24.6. 2005  v kanceláři OÚ.

Přítomni: 5 zastupitelů
                      2 občané

Program:
  1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
  2. Závěrečný účet roku 2004
  3. Změna rozpočtu na rok 2005
  4. Grantový program Líbí se nám v knihovně.
  1. Hospodářka Eva Dvořáková seznámila zastupitelstvo s průběhem a výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2004. Závěr - nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo se závěrem souhlasí.
  2. Hospodářka seznámila přítomné se závěrečným účtem roku 2004. Po jeho projednání zastupitelstvo účet schválilo. (Podrobnosti zde)
  3. Hospodářka navrhla změnu rozpočtu. Navýšení rozpočtu o 80 000 Kč na straně příjmů i výdajů. Obec získala dotaci z grantového programu Sportoviště 2004. Zastupitelstvo se změnou rozpočtu souhlasí.
  4. Starosta seznámil přítommné s grantovým programem Líbí se nám v knihovně. Obec podala žádost o dotaci z tohoto programu. Bohužel byla zamítnuta.

Zapsal Horní