Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konané dne 25.6.2004  od 1900 hodin v kanceláři OÚ.

Přítomni: 5 zastupitelů
                      1 občan

Program:
  1. Rekonstrukce obecní budovy
  2. Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2003
  3. Změny oběhu účetních dokladů a směrnice o finanční kontrole.
Schůzi zahájil starosta Miloslav Moravec.
  1. Se stavem v rekonstrukci obecní budovy seznaámil přítomné starosta. Pro letošní rok má obec potvrzenou dotaci z POV ve výši 120 000 Kč. Celkové náklady jsou plánovány pro letošní rok ve výši 750 000 Kč. Obec žádala o grant z Fondu Vysočiny na vybudování tělocvičny v rekonstruované budově. Bylo nám přiznáno 80 000 Kč finanční podpory.
  2. Dne 30. března 2004 bylo provedeno přezkoumání hospodaření obce za rok 2003. Hospodářka seznámila přítomné se zprávou. Byly zjištěny dva nedostatky - termín projednání závěrečného účtu a vnitřní kontrolní systém. Všichni zastupitelé se závěrem souhlasí. Nedostatky budou odstraněny do 30.6.2004. Zastupitelstvo zároveň projednalo a schválilo závěrečný účet roku 2003.
  3. Hospodářka obce seznámila přítomné se změnami oběhu účetních dokladů obecního úřadu Druhanov. Hospodářka dále seznámíla se Směrnicí o zabezpečení zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů. Zastupitelstvo s tímto materiálem souhlasí.

Zapsal Horní