Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 4.7.2002 v kanceláři OÚ.

Přítomno: 4 poslanci obecního zastupitelstva
                      11 občanů

Program:
 1. Prodej obecních pozemků.
 2. Vyhláška o odpadech.
 3. Volby do obecního zastupitelstva.
 4. Obecní finance.
 5. Diskuse
Schůzi zahájil starosta obce v 19,10 h a pověřil zápisem Vladyku Jana a ověřovateli p. Horního a Malinu.
 1. Starosta navrhl prodej pozemků číslo parcelní 99/6, 99/7, 99/8 a to obálkovou metodou, při minimální ceně 40 Kč za metr čtvereční.
  Kriteria pro prodej:
  Tato forma prodeje byla odmítnuta.
  Usnesení:
  Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo k prodeji čísla parcel 99/4, 99/5, 99/6, 99/7, 99/8 za podmínky kolaudace rodinného domku do 5 let, pod pokutou 50 tisíc Kč za 1 rok prodlení (za každý započatý rok)
 2. Starosta seznámil schůzi s organizací voleb do obecního zasrtupitelstva.
  Usnesení:
  Zastupitelstvo pro příští volební období odsouhlasilo sedmičlenné zastupitelstvo.
 3. Místostarosta seznámil s dodatky obecní vyhlášky 3/2001 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Dodatky byly jednohlasně schváleny.
 4. Obecní finance - hospodářka obce seznámila schůzi se stavem obecních financí a zprávou o auditu hospodaření.
  Auditní zpráva byla přijata bez připomínek.
 5. Starosta obce seznámil se stavebním řízením ohledně oplocení pozemků Kubátových.
  Vladyka - upozornil na nedostatek - při fotbalovém turnaji chybí záchody.
  Fiala - dotaz zda se bude opravovat obecní budova.
  Starosta - ano v hodnotě 200 000 Kč.
  Adamová - vybudovat hřiště pro děti.

Zapsal Vladyka