Zápis

ze schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 11.5.2001 v kanceláři OÚ. Začátek v 19 hodin.

Přítomno: 5 členů obecního zastupitelstva
                      2 občané

Program:
  1. Zahájení.
  2. Schválení zástavního práva na nemovitost čp. 11 na parcele č.st.21/3.
  1. Schůzi zahájil starosta v 19,10 hod.
  2. Starosta předložil návrh na vklad práva zástavního na nemovitost č. 11, na stavební parcele č. 21/3 věřiteli - Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky a obcí Druhanov, jako zástavce.
    Po diskusi byla zástavní smlouva schválena 5 členy zastupitelstva.
    Schůze ukončena ve 20 hodin.

Zapsal Vladyka