Zápis

z veřejné schůze obecního zastupitelstva obce Druhanov, konaného dne 2.6.2000 v kanceláři OÚ. Začátek v 19,30 hodin.

Přítomno: 6 členů obecního zastupitelstva
                      4 občané

Program:
 1. Finanční situace obce.
 2. Koupě a prodej pozemků.
 3. Stav ve výstavbě rodinných domků a příprava výstavby nové cesty.
 4. Situace v odpadovém hospodářství.
 5. Diskuse
 1. S finanční situací seznámila paní Dvořáková.
  Příjmy 175.264 Kč
  Výdaje 108.539 Kč
  Obě hodnoty se týkají běžné činnosti, nikoli hospodářské činnosti.
  Příjmy z hospodářské činnosti:
  333.429 Kč za les
  341.000 Kč celkem
  Výdaje na hospodářskou činnost 64.000 Kč.
  V současné době je stav účtů:
  Běžný účet 575.451,- Kč
  Hospodářská činnost 268.342,- Kč
  Celkem na účtech 843.793,- Kč
 2. Je záměr, prodat pozemky za panem Svobodou na stavební parcely a nakoupit další část pole, až k Fialovým. Pan Moravec vstoupil do jednání s majiteli - Majorovými, kteří projevili vůli k prodeji. Na nově nakoupeném pozemku se uvažuje o výstavbě hřiště. Parcely 269/2 a 269/4 - používá pan Fiala a Malinovi. Pan Fiala projevil zájem o koupi těchto pozemků. Zastupitelstvo souhlasí s prodejem.
 3. Na cestu máme přislíbennou dotaci 200.000,- Kč. Zastupitelstvo, vzhledem k finanční situaci obce, souhlasí s provedením cesty v obalovačce. Výstavba by měla být zahájena v srpnu.
 4. Kontejnery na sklo fungují dobře. Kontejnery na plasty jsou bohužel brzy plné, je třeba uvažovat o lisování plastů. Kontejnery pro papír se zatím nakupovat nebudou. Železný odpad, který se skladoval pod vsí, není už možné na bývalém místě skládkovat. V současné době je jedinou možností skladovat železný odpad doma a jedenkrát do roka provést svoz. Na celé odpadové hospodářství bude muset být vydána nová obecní vyhláška. Zastupitelstvo souhlasí s bezplatným odvozem domovních odpadů.
 5. Oprava roštů před prodejnou - upozornil pan Bašta.
  Poplatek ze psů lovecky upotřebitelných bude nulový - osvobozeno od poplatků.
 6. Závěr:
  Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků panu Fialovi, nákup pozemků od Majorových a prodej pozemku za panem Svobodou na stavební parcely.
  Schvaluje záměr výstavby hřiště.
  Schvaluje výstavbu cesty v provedení obalovanou drtí.
  Schvaluje osvobození lovecky upotřebitelných psů od poplatků, bezplatný odvoz domovních odpadů, žádost o přezkoumání hospodaření obce a převod pozemku č. 38 ze státu na obec Druhanov.

Zapsal Horní